ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА SPAZARI.BGЧл.1. Spazari.bg е сайт собственост на „РЕЗОН” ООД, регистрирано по ф.д. № 1182/1995г. по описа на Софийски градски съд, ЕИК: 121184622, рег. по ЗДДС: 121184622, с адрес гр. София, ул. „Карнеги” 11 А, телефон: 02/ 9699 177 и електронна поща admin@spazari.bg. "Резон" ООД е част от дружествата, обединени под търговската марка "Резон медиа", предлагащи печатни, рекламни услуги и разработка на сайтове.

Чл.2. Spazari.bg предоставя възможност на регистрираните си потребители да се свързват помежду си, да споделят контакти, да обменят и споделят оферти за услуги, да предоставят и намират информация за различни видове услуги, улеснява сключването на сделки. За постигане на тези цели Spazari.bg предоставя интернет платформа на регистрираните си потребители и разработва и предоставя услуги по свързването на същите помежду им чрез сайта.

Чл.3. Всяко лице, което е заредило на браузъра си Spazari.bg или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с Общите условия и ако лицето не желае да стане потребител, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.

Чл.4. Работният език на сайта spazari.bg е българският. Задължителен езиков стил за обмяна на информация при кореспонденцията през Spazari.bg е кирилицата, с изключение на информация, която трябва да бъде предадена, чрез друг езиков стил.

Чл.5. Използването на сайта Spazari.bg обвързва потребителите с настоящите Общи условия.

Чл.6 Права и задължения на Spazari.bg:
•Spazari.bg публикува и поддържа предоставената от потребителите информация;
•Spazari.bg не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси заредени или използвани по какъвто и да било начин от потребителите посредством него;
•Spazari.bg не поема отговорност за взаимоотношенията на заявителите на услуги и предоставящите услуги, регистрирани в уебсайта Spazari.bg. Spazari.bg не поема отговорност за пропуснати ползи, претърпени вреди, неразбирателство, некоректност и неразплащане, произтичащи от такъв вид взаимоотношения. Spazari.bg осигурява единствено платформата, чрез която се осъщестява бързо, лесно и удобно свързването между заявители на услуги и предоставящи услуги изпълнители.
•Spazari.bg недопуска и не поема отговрност за публикуването на материали с порнографско или еротично съдържание и други такива, нарушаващи законите на Република България и международните актове и директиви;
•Spazari.bg на разкрива служебна информация за участниците в уебсайта, освен с тяхното изрично съгласие. Изключение са случаите, когато са засегнати правата и интересите на Spazari.bg или ако разкриването на ифнормация е поискано от съответните държавни органи по съответния законов ред;
•Spazari.bg запазва правото си да прекратява взаимоотношенията си с потребители без предварително уведомяване, в случай, че се установят нарушения в изпълнението на Общите условия за ползване на сайта, законите на Република България и международните актове и директиви, като не дължи никакви обезщетения и компенсации;
•Spazari.bg запазва правото си да променя дизайна и функционалноста си с цел подобряване на услугите си;
•Spazari.bg не поставя условия и не изисква от потребителите си предоставяне на лични данни, но ако все пак такива станат известни сайтът гарантира, че ще бъдат съхранявани съобразно изискванията на действащото българско законодателство, а информацията ще бъде предоставяна на компетентните държавни органи само в предвидените от закона случаи при строго спазване изискванията на ЗЗЛД. Spazari.bg си запазва правото да записва, пренася и обработва информацията предоставена от потребителите му.

Чл.6 Права и задължения на потребителите на Spazari.bg
• Потребителите на Spazari.bg имат право на безплатна регистрация след приемането на общите условия.
• Потребителите се задължават да спазват правилата на интернет етиката, с никакви свои действия да не нарушават разпоредбите на българското законодателство, да не поместват материали с порнографско съдържание, актова фотография, да не подбуждат към извършване на престъпления и дискриминация, да не поместват и обменят информация, за която знаят или предполагат, че е защитена от авторски или други защитими от закона права, която е с обидно, позорящо или невярно съдържание. Потребителите на Spazari.bg разбират и се съгласяват, че поместваната от тях информация на сайта не следва да съдържа в себе си явна или скрита реклама, да противоречи на интернет етиката или на целите на сайта. Всички действия и бездействия посочени в предходното изречение извършвани от потребителите на Spazari.bg ще бъдат възприемани от администраторите като недобронамерени действия, а свързаната с тях информация ще бъде премахвана незабавно без предизвестие или уведомяване.

Чл.7 ПЛАЩАНИЯ
Spazari.bg предоставя и платени услуги. Услугите се заплащат на „Резон“ ООД, по начин указан в Spazari.bg, като някои първични счетоводни документи могат да бъдат създавани и съобщавани on-line при спазване на законодателството на Р България и ЕС. Платените услуги са различни видове премиум акаунти.
Заплащането на услугите предоставяни от Spazari.bg се извършва по един от следните начини:
- в брой
- с банков превод

Чл.8 АВТОРСКИ ПРАВА, КОНКУРЕНТНО ПРАВО И ДРУГИ ЗАЩИТИМИ ОТ ЗАКОНА ПРАВА
Всички съдържащи се материали поместени в сайта на Spazari.bg са изключителна собственост на „Резон” ООД, забранява се по всякакъв начин възпроизвеждането, променянето, заличаването, публикуването, разпространяването и разгласяването, включително наподобяването на поместените материали или вида на сайта, без изрично писмено съгласие на носителя на правата на Spazari.bg - „Резон” ООД. Външният вид на интернет страницата на spazari.bg, изображенията и сорс кода са под закрилата на българското и международното законодателство.

Чл.9 ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от „Резон ООД” с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.
"Резон ООД" си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Потребителите са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

Чл.10 РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Всички възникнали спорове в отношенията между потребителите на сайта и „Резон ООД” по повод ползването му се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне, пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото българско законодателство.